Wednesday, February 2, 2011

Ораснице Orasnice


3 medium egg whites
300g white sugar
350g-400g finely ground walnuts
pinch of salt